VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Download Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

BLUE SKY AVIATION s.r.o., IČO: 02238276, DIČ: CZ02238276 se sídlem V Sedlci 249/4a, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 217178 poskytuje letecké práce na základě Prohlášení v souladu s nařízením Komise (EU) 965/2012 o letovém provozu. BLUE SKY AVIATION s.r.o je také oprávněná výcviková organizace CZ/ATO-043.

Společnost BLUE SKY AVIATION s.r.o. je provozovatelem webové stránky BLUESKYADVENTURES.CZ a zajišťuje služby zprostředkované přes tuto webovou stránku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností BLUE SKY AVIATION s.r.o., a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

2.Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (BLUE SKY AVIATION s.r.o.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel 

 1. objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami;
 2. objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárkovým poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Tento následně také slouží jako vstupenka na palubu letadla.

3.Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.blueskyadventures.cz.

4. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s tím, že Česká pošta s.p. využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že Česká pošta s.p. je oprávněna k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).

Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.blueskyadventures.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

5. Předmět smlouvy

5.1 Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

5.2 Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

Objednán může být let letadlem/balonem nebo dárkový poukaz na let letadlem/balonem, pronájem letadla/balonu.

Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel Všeobecné obchodní podmínky spolu s potvrzením objednávky k poskytnutí služby. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí.

Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VII. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

5.3 Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Objednaná služba či dárkový poukaz na objedanou službu lze využít pro čerpání služby v něm uvedené. Má-li klient zájem čerpat na základě potvrzené objednávky či dárkového poukazu jinou službu, je toto možné po ústní či písemné domluvě s Poskytovatelem. Klient si z nabídky služeb vybere službu jinou. Rozdíl v ceně uhradí klient na účet poskytovatele před poskytnutím služby, není-li domluveno jinak. V případě výměny za službu s nišší cenou, Poskytovatel rozdíl v cenách nevrací. Výměna konkrétní služby je možná pouze jednou za jinou konkrétní službu.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit objednanou službu nebo dárkový poukaz na službu za protihodnotu ve formě peněz.

Platnost pro využití služby uvedené v objednávce/dárkovém poukazu je stanovena v závislosti na datu, kdy byla objednávka/dárkový poukaz zakoupeny a je vždy 12 měsíců od data koupě. Platnost dárkového poukazu je vyznačena na dárkovém poukazu.

V rámci doby platnosti objednané služby nebo dárkového poukazu na službu musí příjemce služby rezervovat termín využití konkrétní služby v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, jinak objednávka/dárkový poukaz pozbývají platnosti. Doba platnosti objednávky/dárkového poukazu může být dále prodloužena po vzájemné domluvě s Poskytovatelem služby a to až o dalších 6 měsíců, pokud objednavatel uplatní svůj nárok na poskytnutí služby v termínu kratším než je 12 měsíců od data zakoupení služby. Prodloužení platnosti objednávky/dárkového poukazu musí být potvrzeno písemně ze strany Poskytovatele služby.

Po uplynutí doby platnosti objednávky/dárkového poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní úhradu ve výši uhrazené ceny za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. V. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti objednávky/dárkového poukazu. Žádost o rezervaci by měla být učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem využití služby.

Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je vždy uvedena v Informacích k letu, které jsou součástí  objednávky/dárkového poukazu, lhůta pro podání žádosti o rezervaci je různá  s ohledem na charakter konkrétní služby.

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa při objednávce prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách www.blueskyadventures.cz nebo později telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.blueskyadventures.cz. Poskytovatel služeb se zavazuje potvrdit rezervovaný termín a místo nebo nabídnout náhradní termín a místo využití služby příjemci služby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Po potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.

5.4 Storno rezervace

a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 1 pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele 8-17h) a sjednat v rámci doby platnosti potvrzené objednávky/dárkového poukazu termín nový. Je-li v Informacích k letu u objednané služby uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 1 pracovní den dle předchozí věty.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a  rezervace bude zrušena později  než v uvedené lhůtě je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti objednávky/dárkového poukazu, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní úhradu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby. Pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví není více oprávněn žádat o na novou rezervaci, a je povinen zaplatit poskytovateli smluvní úhradu ve výši ceny objednané služby.

b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 1 pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:00 hod.). Příjemce služby má nárok na sjednání nového termínu 
v rámci platnosti objednávky/dárkového poukazu, popřípadě prodloužení doby platnosti objednávky/dárkového poukazu tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu 
v rámci platnosti objednávky/dárkového poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti objednávky/dárkového poukazu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu technické poruchy na zařízení, které se k plnění využívá, či z důvodu nepřízně počasí, která znemožňuje bezpečné plnění služby či jiné vyšší moci, má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti objednávky/dárkového poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti objednávky/dárkového poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

U některých služeb mohou platit specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno v Informacích k letu, které jsou součástí objednané služby.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v Informacích k letu, které jsou nedílnou součástí každé potvrzené objednávky. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v Informacích k letu, které jsou součástí potvrzení objednávky.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s potvrzenou objednávkou/dárkovým poukazem pro tuto službu označenou číslem shodným s číslem potvrzené objednávky/dárkového poukazu v e-mailové závazné rezervaci a potvrzení objednávky/dárkový poukaz odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby potvrzenou objednávku/dárkový poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. V. odstavci 4 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se klient nedostaví.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost pro případ, že příjemce služby sdělí, nebo jinak zpřístupní, ať už dobrovonlně nebo z nedbalosti třetí osobě číslo objednávky/dárkového poukazu a třetí osoba znalost těchto informací zneužije pro využití služeb u poskytovatele služeb namísto příjemce služby.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím potvrzené objednávky/dárkového poukazu a/nebo Pokynů.

Příjemce služby má možnost v případě zájmu čerpat u dodavatele služeb další služby nad rámec služeb zakoupených od poskytovatele služeb, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen zaplatit cenu těchto služeb přímo dodavateli služeb.

7. Cena a platební podmínky

7.1 Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře zaslané klientovy na vyžádání. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH, pokud u ceny není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese http://www.blueskyadventures.cz.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou prodávající přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží. Seznam poukázek takto přijímaných prodávajícím je uveden na www.blueskyadventures.cz.

7.2 Cena za dárkové balení a dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady na balení a doručení dárkového poukazu v dárkovém balení. Ceny jsou stanovené na internetové adrese http://www.blueskyadventures.cz.

7.3 Slevy

Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.

8. Odstoupení od smluvního vztahu

Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.
 2. Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.
 2. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí potvrzené objenávky. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).Objednatel, který je spotřebitelem a který odstoupí od smlouvy tak může učinit prostřednictvím emailového sdělení.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma. Odstoupení od smlouvy již není možné po jejím využití.

9. Reklamace

 1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v nabídce konkrétní služby na internetových stránkách Poskytovatele (www.blueskyadventures.cz) v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo objednávky a popsat vady poskytnuté služby.
 4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
 6. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.
 7. Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u jednotlivých služeb na webových stránkách jsou ilustrační.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2017.